Ψ BENTON GÖRSEL BELLEK TESTİ

Ψ BENTON GÖRSEL BELLEK TESTİ

8 yaş üzeri bireylere uygulanabilen, bireyin dikkat, algı ve bellek durumuna dair bilgi verebilen, dikkat eksikliğinin tespit edilebildiği bir dikkat ve algı testidir.